Anketa

Prièica

Danas računamo da je povijest ljudske religiozne misli krenula s razvojem homo sapiensa otprije 500.000 godina, i to u nekoliko uspješnih skokova u njenoj artikulaciji. Artikulacija je bila, ovisno o razvoju ljudske vrste, institucionalna ili izvaninstitucionalna, no uvijek doživljena na osobnoj razini, razini individue.-------------------------------------tek prelaskom/razvojem iz homo sapiensa u homo integrexxa (ljudi iz posljednje priče), počinje novi način poimanja religije, tj. razvoja i posebno tumačenja.-------------------------------------------------- Dok je poimanje religije iz doba homo sapiensa bilo definirano iz čistog intuitivnog diskursa baziranog na individualnoj razini, sa relativno nečvrstom institucionalnom razinom artikulacije, homo integrexx ima potpuno jasno vjerovanje definirano čistim racionalnim diskursem, s potpuno jasnom institucionalnom artikulacijom. ------------------------------Ta institucionalna (crkvena) artikulacija nije prihvatljiva samo onima koji se nisu uspjeli razviti u homo integrexxa.-------------------------------------
  Da li je za dosizanje boga dostatna individua/čovjek ?
glas rezultati