Anketa

Prièica

Priča: u trećoj sam godini života započeo sa uvođenjem u edukacijski proces ljudske vrste. U jednoj od prvih lekcija iz Društva, u poglavlju Komunikacije i simboli, učio sam o 1.licu složene jednine.--------------------------------------Ako je 1.lice jednostavne jednine "ja" (determinirano činom rođenja i smrti), onda je 1.lice složene jednine ja/mi (kao posljednji tj. vršni nosioc svog DNK).---------------------------------------------To je otprilike bilo sve o 1.licu složene jednine, sve do mojeg 6.stupnja obrazovanja i uvođenja u sustav Ljudske Zajednice. Sve do tad više nisam učio o navedenom 1.složenom licu, tada sam počeo usvajati kako je za tvorbu informacije koja sadrži 1.LSJ obavezan sklop pomoćnih glagola u prošlobudućem kondicionalu; biti/nositi-------------------------------U početku sam usvajao intuitivno (tada je to još bilo uobičajno), no nisam mogao usvojiti te lekcije sve dok nisam počeo razumijevati na racionalnoj razini.-----------------------------------------------Vrijeme koje sam potrošio na racionalnu spoznaju susteglo mi je ukupan fond MOJEG VREMENA(svaka individua "ima" personalizirano vrijeme, osim univerzalnog-društvenog postoji i osobno vrijeme, determinirano varijablama osobnih karakteristika).-------------------------------------Dakle, nisam uspio uskladiti Svoje vrijeme sa Općim vremenom, kako bih se mogao integrirati u Korpus za INTERGALAKTIÈKI ZBOR..., kako je to bila moja(ja) Ideja, preostalo mi je odabrati nižu sistemsku jedinicu i čekati odobrenje ovlasti za prekid ili produljenje vlastitiog DNK (1.lice složene jednine).
  Da li će novac u daaalekoj budućnosti biti opredmećen u DNK?
glas rezultati