Anketa

Prièica


ŠTO JE KONFLIKT?
situacija u kojoj postoje sukobljena najmanje dva (ili više)
različita i suprotna mišljenja o situaciji, zbivanju,
tendenciji, osjećajima, načinu rješavanja nekog problema,
nesuglasnosti ciljeva i mogućih načina njihovih ostvarenja
i sl.
• proces koji započinje kada jedna strana smatra da druga
strana negativno djeluje ili namjerava djelovati na nešto
do čega je prvoj strani stalo 


NATJECANJE – zauzima se čvrsti stav i takve osobe znaju što žele;
često se nalaze na utjecajnom položaju; može povrijediti ljude kada
se koristi u ne tako hitnim situacijama
poželjno: U hitnim situacijama, kada ste sigurni da ste u
pravu a to vam znači više od očuvanja dobrih odnosa, stvar je
trivijalna i ostalima nije važno što će se dogoditi

SURADNJA – nastoje se zadovoljiti potrebe svih strana; ovakvi
tipovi osoba mogu biti veoma asertivni, ali za razliku od
natjecateljskog tipa osoba efikasno surađuju i smatraju da je svatko
jednako bitan
poželjno: Kad je i tema rasprave i odnos jednako važan, kada je
suradnja važna, kada je potrebno kreativno rješenje i kada postoji
razumna nada razrješenja situacije

KOMPROMIS – nastoji se pronaći rješenje koje će bar djelomično
zadovoljiti sve strane, od svakoga se očekuje da se odrekne nečega
poželjno: Kada je suradnja bitna, ali su vrijeme ili resursi
ograničeni, kada rješenje, koje nije najbolje, bolje je nego situacija
bezizlaznog položaja, kada trud oko suradnje može biti shvaćen kao
prisila

POPUSTLJIVOST – udovoljava se potrebama drugih na račun
vlastitih potreba; ovaj tip osobe nije asertivan već vrlo kooperativan;
u cjelini ovaj pristup neće dati najbolji ishod
poželjno: Kada je tema rasprave trivijalna, kada je odnos
beznačajan, kada je malo vremena i odluka nije potrebna, kada imate
malo utjecaja

IZBJEGAVANJE – nastoji se u potpunosti izbjeći sukob, prihvaćaju
se uobičajene odluke i pazi se da ničiji osjećaji ne budu povrjeđeni; u
mnogim situacijama ovo je slaba i neučinkovita metoda
poželjno: Kada vam predmet rasprave nije važan, kada ste
bez utjecaja, kada shvatite da ste u krivu.

  koja je najčešće vaša taktika/uloga u KONFLIKTU?
glas rezultati