Anketa

Prièica

Demokracija;----------------- kao model političkog upravljanja u sebi sadrži opasnost, gdje sklonost homo sapiensa emotivnim ispadima (sviđanje vs.nesviđanje na slabo racionalno utemeljenim stavovima), na vrh hijerarhije moći periodički izbacuje ortodoksnu silu sa negativnim predznakom.--------------------------------------------------Sukladno tome načelu još je "stari" homo sapiens u svome XXI st n.e., uspostavio sustav glasanja, koji je kasnije poslužio kao osnovna matrica za homo sapiens superiora, u donošenju krucijalnih odluka.------------------------------------------ Model se sastojao od sljedeća dva ključna elementa ; 1. element) u finalnom krugu uvijek se nalaze tri osobe, npr: osoba A, osoba B i osoba C-------------------------------------------2. element) svaka individua s pravom glasa, posjeduje dva glasa, jedan ZA i drugi PROTIV, s time da se glas ZA vrednuje sa;1, a glas Protiv sa;0,67.--------------------------------------Uvođenjem takvog modela određivanja Nosioca Moći i Odgovornosti, homo je sapiens (centralne provincije) uspio uspostaviti višestoljetnu stabilnu i odgovornu vladavinu pravičnosti.-------------------------------------------Primjer: osoba A = 50 ZA i 50 PROTIV = 16.5 glasovnih bodova------------------------osoba B = 35 ZA i 20 PROTIV = 21.6 glasovnih bodova, dok je osoba C skupila 15 glasova ZA i 30 PROTIV = - 5.1 glasovnih bodova.------------------------------------------ Iz predočenog modela je vidljivo kako je HS uspostavio princip progresivnog racia prilikom delegiranja Moći i Odgovornosti.
  Koji je vaš sustav delegiranja?
glas rezultati